Taisykles

TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER ELITE TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Šiose Taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžiamos Paslaugų gavėjo kreipimosi dėl TCF Elite Sertifikato išdavimo taisyklės bei tvarka, taip pat Paslaugų gavėjo vertinimo ir tikrinimo principai: suteikiant, sustabdant ir atšaukiant TCF Elite sertifikatą Platformoje.

  2. Jeigu šiose taisyklėse yra nuorodos į Trans.eu Platformos Taisykles
   (dar vadinamas Trans.eu Platformos paslaugų teikimo ir saugumo taisyklėmis, kurias galima rasti adresu
   https://www.trans.eu/lt/regulations/), tokiu atveju taikomos Trans.eu Platformos Taisyklės.
  3. Jei kyla abejonių, susijusių su šių Taisyklių taikymu, pirmiausiai atsižvelgiama į šių Taisyklių nuostatas,
   o po to – Trans.eu Platformos Taisyklių nuostatas. Jeigu didžiąja raide parašytos sąvokos nėra apibrėžtos Taisyklėse,
   jas reikia vertinti atsižvelgiant į Taisykles ir Trans.eu Platformos Taisykles.

 2. Apibrėžimai

  1. Programa – programa, apibrėžianti sertifikavimo proceso sąlygas, pagal kurias atliekama audito procedūra Naudotojams pretenduojant į Trans.eu Certified Forwarder Elite sertifikatą: Naudotojų patikrinimas, sertifikatų suteikimas ar atšaukimas, kurioje (programoje) dalyvauja Trans.eu Platformos Naudotojai, Paslaugų teikėjas ir jo atstovai, bendradarbiai ir Partneriai.

  2. Paslaugų teikėjas – Trans.eu Baltic, UAB buveinės adresu Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius, Lietuva, įmonės PVM mokėtojo kodas: LT100005996214, atstovaujama generalinio direktoriaus Еgecano Ozsaygili, veikiančio pagal įstatus.

  3. Auditas – procesas, kurio metu vertinami Naudotojo pateikti bei Paslaugos teikėjui prieinami visi duomenys bei informacija, siekiant patikrinti Naudotojo atitikimą šių Taisyklių keliamiems reikalavimams Certified Forwarder Elite sertifikatui gauti.

  4. TCF Elite auditorius – Paslaugų teikėjo atstovas arba asmuo, bendradarbiaujantis su Paslaugų teikėju, kuris Paslaugų gavėjo prašymu atlieka Auditą.

  5. Sertifikavimo komisija – komisija, kurią sudaro bent vienas Paslaugų teikėjo atstovas arba asmuo, bendradarbiaujantis su Paslaugų teikėju, kuris yra kompetentingas priimti sprendimus dėl TCF Elite sertifikatų suteikimo, sustabdymo ir atšaukimo pagal Audito rezultatus ir pagal TCF Elite auditoriaus nuomonę. Sertifikavimo komisiją skiria Paslaugų teikėjas, kuris taip pat savo nuožiūra skiria į komisiją savo atstovą(-us), nustato posėdžių datą, komisijos narių skaičių ir komisijos veiklos apimtį.

  6. TCF Elite sertifikatas – tai sertifikavimą patvirtinantis dokumentas, turintis unikalų numerį, kurį galima susieti su TransID numeriu, ir kuris Sertifikavimo komisijos sprendimu buvo suteiktas Trans.eu Platformos Naudotojui.

  7. Sertifikuotas naudotojas – tai Trans.eu Platformos Naudotojas, kuriam buvo suteiktas TCF Elite sertifikatas.

  8. Partneris – Logistikos pramonės naudotojas, kuris teigiamai vertina Naudotoją sertifikavimo programoje, kas papildomai patvirtina aukštą Naudotojo teikiamų paslaugų kokybę Trans.eu Platformoje.

  9. Kiti Naudotojo dokumentai – leidimai ir sertifikatai.

  10. Trans.eu Platforma – tai Paslaugų teikėjo teikiamos informacinių paslaugų paslaugos interneto svetainėje: www.trans.eu ir kitais susijusiais adresais, kuriuos galima pasiekti per Verslo komunikatorių, internetu ir per mobiliąsias versijas.
  11. Vertinimų ir komentarų sistema – tai vertinimų ir komentarų sistema, aprašyta Trans.eu platformos paslaugų teikimo ir saugumo taisyklių III dalies 2.4 punkte, kurios yra pasiekiamos interneto adresu: https://www.trans.eu/lt/regulations/.
  12. Trans.eu Platform taisyklės – tai Trans.eu platformos paslaugų teikimo ir saugumo taisyklės, prieinamos adresu https://www.trans.eu/lt/regulations/.
  13. Audited Insurance – aukštos kokybės draudimo polisas, atitinkantis Transbrokers nustatytus standartus.

  14. TransRisk – TransRisk indeksas yra Trans.eu saugumo paslaugos dalis, kuri yra kiekvienam vartotojui individualiai apskaičiuota norma, leidžianti patikrinti vartotoją, atsižvelgiant į jo finansinį patikimumą.

  15. Įsiskolinimų Birža – internetinė platforma, kurioje yra publikuojamos įmonių turimos skolos, kurios yra internetiniame puslapyje: https://lt.transinkasso.eu/.
  16. Ekonominė duomenų bazė – institucijų, renkančių duomenis apie nepatikimas įmones skolininkes ar kitus ekonominius duomenis, bazė. Tokių institucijų pavyzdžiai: VMI (Valstybinė Mokesčių Inspekcija), Creditreform Lietuva, Creditinfo Lietuva ir kitos panašios patikimos institucijos, teikiančios informaciją apie įvairaus verslo subjektų mokumą.

  17. Internetinės reklaminės medžiagos – rinkinys, kuriame yra PDF dokumentas, patvirtinantis TCF Elite sertifikatą, sertifikato logotipai, baneriai puslapyje ir kitos medžiagos, reklamuojančios TCF Elite sertifikatą ir Sertifikuotą naudotoją.

  18. Reklaminės medžiagos – įtaisai ir priedai skatinantys TCF Elite sertifikatą ir sertifikuotą naudotoją.

  19. Naudotojas – tai Trans.eu platformos naudotojas, atitinkantis Trans.eu Platformos paslaugų teikimo ir saugumo taisyklėse nustatytas sąlygas bei siekiantis gauti TCF Elite sertifikatą
 3. Informacija apie TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER ELITE sertifikavimo ir skatinimo programą

  1. Certified Forwarder Elite – yra Naudotojams išduotas sertifikatas, skirtas išskirti ir skatinti sąžiningus ir patikimus Naudotojus, veikiančius transporto pramonėje, ypač teikiančius ekspedijavimo paslaugas.
  2. TCF Elite sertifikatas yra įrodymas, patvirtinantis aukščiausią ekspedijavimo įmonių paslaugų kokybę ir sumažinantis riziką Trans.eu Platformos pagalba. Informacija apie sertifikuotus naudotojus, jų kompetenciją skelbiama Trans.eu Platformoje ir viešinama kita Taisyklėse numatyta tvarka.
  3. TCF Elite sertifikato suteikimas Programos Naudotojui yra susijęs su nauda, kurią Paslaugų teikėjas nustato kiekvieną kartą ir kuri priklauso nuo: naudos susijusios su Trans.eu Platformos naudojimu, arba pagal kitas naudas, nustatytas Paslaugų teikėjo.

  4. Prisijungdamas prie Programos, Naudotojas patvirtina šias Taisykles kartu su susijusiais dokumentais, pvz. Trans.eu platformos Taisyklėmis.
  5. Sertifikuotas naudotojas, kuriam suteiktas TCF Elite sertifikatas, sutinka, kad būtų skelbiama informacija apie TCF Elite sertifikato suteikimą, sustabdymą ir atšaukimą Trans.eu Group S.A. (anksčiau – Logintrans sp.z. o.o) ir susijusių bendrovių interneto svetainėse, ypač Paslaugų teikėjo svetainėje https://www.tcfelite.eu.
 4. TCF elite sertifikato išdavimo tvarka

  1. Naudotojas, norintis gauti TCF Elite sertifikatą, turi atitikti visus šiose Taisyklėse nustatytus kriterijus.
  2. TCF Elite sertifikatas suteikiamas Naudotojo prašymu.

  3. TCF Elite sertifikato atšaukimas, sustabdymas arba nesuteikimas, priimamas vienašališkai Paslaugų teikėjo sprendimu, tačiau šis sprendimas turi būti motyvuotas.

  4. TCF Elite sertifikato galiojimo sustabdymas arba atšaukimas gali būti vienašaliai įvykdytas paslaugų teikėjo, jei Paslaugų teikėjas nusprendžia nebetęsti Programos, po to, kai apie tai informuojamas Naudotojas ar Sertifikuotas naudotojas.

  5. TCF Elite sertifikatas išduodamas kaip dokumentas, siunčiamas Sertifikuoto naudotojo adresu, taip pat yra Trans.eu Platformoje rodomas statusas. TCF Elite sertifikatą patvirtinantis dokumentas siunčiamas PDF formatu elektroniniu būdu ir/arba su holografiniu ženklu Sertifikuoto naudotojo korespondentiniu adresu.
  6. TCF Elite sertifikatas išduodamas 365 dienoms, pradedant skaičiuoti nuo TCF Elite sertifikato suteikimo dienos. Po šio laiko, norėdamas išlaikyti TCF Elito sertifikatą, Sertifikuotas naudotojas privalo iš naujo kreiptis į Paslaugų teikėją dėl audito atlikimo. Nepateikus prašymo audito atlikimui ir pasibaigus minėtam 365 dienų terminui, laikoma, kad Sertifikuotas naudotojas atsisako TCF Elite sertifikato.
  7. Jei Sertifikuotas naudotojas praranda TCF Elite sertifikatą, Sertifikuotam naudotojui įmoka negrąžinama.
  8. Jei Paslaugų teikėjas be pagrįstos priežasties sustabdo arba atšaukia TCF Elite sertifikatą, Naudotojas arba Sertifikuotas naudotojas turi teisę pateikti skundą, nebent TCF Elite sertifikatas būtų sustabdytas ar atšauktas dėl Paslaugų teikėjo sprendimo nebetęsti Programos, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 4 dalies 4 pastraipoje.
  9. Naudotojo prašymas yra registruojamas, prisijungiant prie https://www.tcfelite.eu.
  10. TCF Elite sertifikatas suteikiamas Naudotojams, kurių mokumas, patikimumas ir aukštas teikiamų paslaugų lygis yra patikrinti ir patvirtinti, tame tarpe:

  11. Naudotojo/Sertifikuoto naudotojo registracijos baigtumo lygis Trans.eu Platformoje, turinys atitinka šiuos reikalavimus:

   1. nurodyti aktualūs kontaktiniai duomenys (jų tarpe: PVM mokėtojo kodas ir įmonės kodas);
   2. verslo aktyvumas apskaičiuotas pagal:
    1. sandorių kiekį per tam tikrą laiko tarpą;

    2. patalpintų pasiūlymų kiekį;

    3. teigiamų atsiliepimų kiekį, kuriuos Trans.eu Platformos vertinimo ir komentarų sistemoje paskelbia Naudotojo / Sertifikuoto Naudotojo partneriai;
   3. Patikimumo laipsnį, kuris grindžiamas:
    1. -patirtimi transporto, ekspedijavimo ir logistikos srityje,

    2. -nepriekaištingą reputaciją, kuri vertinama ypač pagal patyrusių ir patikimų Trans.eu Platformos naudotojų rekomendacijas.
  12. Išsamios TCF Elite sertifikato suteikimo sąlygos ir kriterijai yra nurodyti šių Taisyklių 6 dalyje „TCF Elite sertifikato suteikimo sąlygos“.

 5. Auditas

  1. Naudotojo vertinimą atlieka Paslaugų teikėjas audito metu.
  2. Iki 2019 m. birželio 30 dienos pirmasis auditas yra nemokamas. Naudotojams, įgijusiems TCF sertifikatą iki 2018.08.31 dienos, ir kiekvieno vėlesnio audito kaina nustatoma individualiai. Nuo 2019-07-01 Auditas bus mokamas pagal kainoraštį. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti kainą ir individualiai nustatyti naują, preliminariai aptarus ją su Naudotoju. Audito kainų sąrašas yra interneto svetainėje https://www.tcfelite.eu.
  3. Auditorius tikrina Naudotojo pateiktus duomenis.

  4. Auditorius tikrina informaciją Ekonominėse duomenų bazėse, taip pat gautą iš viešai prieinamų informacijos šaltinių.
  5. Auditoriaus nuožiūra, tikrinama įsiskolinimų birža ir kiti išoriniai įrašai, kuriuose gali būti informacija apie nepalankią Naudotojo finansinę padėtį.

  6. Auditoriaus nuožiūra tikrinami Naudotojo iš Programos partnerių gauti duomenis.

  7. Audito pabaigoje Naudotojas gaus galutinę ataskaitą kartu su rekomendacijomis.

  8. Paslaugų teikėjas turi teisę suteikti TCF Elite sertifikatą Naudotojams, kurie nepateikė paraiškos, tačiau atitinka Taisyklių 6 punkte nustatytas sąlygas.

  9. Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti TCE Elite sertifikatą naudotojui tokiu atveju, kai jis neatitinka visų 6 punkte nurodytų sąlygų.

  10. Nepriklausomai nuo Taisyklėse nustatytų sąlygų, Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti TCF Elite sertifikatą, ar suteiktą sertifikatą panaikinti, jei yra pagrįstų įtarimų dėl Naudotojo ar Sertifikuoto naudotojo duomenų ir informacijos tikrumo, Naudotojo / Sertifikuoto naudotojo mokumo ar veiksmų teisėtumo ir TCF Elite sertifikato išdavimas (palikimas veikiančio) tokiam Naudotojui sukeltų, ar galėtų sukelti žalą Paslaugų teikėjui ar jo valdomai Programai ar Trans.eu Platformai.

  11. Kiekviename patikrinimo etape Paslaugų teikėjas gali paprašyti Naudotojo / Sertifikuoto naudotojo pateikti papildomus dokumentus ir informaciją, kad Naudotojas / Sertifikuotas naudotojas galėtų išlaikyti arba atnaujinti TCF Elite sertifikatą.
  12. Paslaugų teikėjas suteikia TCF Elite sertifikatą po audito ir Naudotojui įvykdžius visus su sertifikato išdavimo susijusius reikalavimus.

  13. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad Sertifikuotas naudotojas atitinka Taisyklėse nustatytus reikalavimus TCF Elite sertifikato išdavimo dieną.

 6. TCF Elite sertifikato suteikimo sąlygos

  1. Audito metu tikrinami išsamūs kokybės kriterijai.

  2. Šiose taisyklėse nustatytų sertifikavimo kriterijų sąrašas ir patikrinimo sąlygos yra viešai skelbiami: https: https://tcfelite.eu/lt/
  3. Naudotojas turi atitiki visus šiuos reikalavimus, konkrečiai jis:

   1. turi EVRK (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius), veiklos rūšies klasifikavimo kodą, įrašą apie įmonės ekspedicinę veiklą;

   2. užpildė Trans.eu Platformos profilyje šiuos duomenis: PVM mokėtojo kodas ir įmonės kodas,

   3. turi mažiausiai dvejų metų darbo patirties rinkoje,
   4. turi mažiausiai vienerių metų patirties Trans.eu Platformoje (taikoma įmonei, kurios veikla buvo pertvarkyta ar reorganizuota, pertvarkymą turi pagrįsti Naudotojas),
   5. įdarbina mažiausiai 5 ekspeditorius,
   6. turi ne mažiau kaip penkis nuolatinius klientus (pagal deklaraciją),

   7. aptarnauja ne mažiau kaip 40 klientų vilkikų,

   8. turi ekspeditoriaus galiojantį ir apmokėtą atsakomybės draudimą,

   9. turi draudimo sutarties priedą sutartiniam vežėjui arba turi vežėjo atsakomybės draudimą, išskyrus atvejus, kai Naudotojas įrodo, kad šis draudimas jam nėra reikalingas,

   10. sudarytuose transporto užsakymuose jis pateikia informaciją apie skolų perleidimo galimybę arba leidžia perduoti skolas Trans.eu grupės įmonėms,

   11. turi ne mažiau kaip 30 partnerių įvertinimų Trans.eu Platformoje per 365 dienas iki TCF Elite sertifikato paraiškos,

   12. turi bent 95% teigiamų mokėtojo įvertinimų Trans.eu Platformoje,

   13. turi bent 90% teigiamų vežėjo įvertinimų (jei turi),

   14. nustato ne daugiau kaip 60 dienų atsiskaitymo laikotarpį už pervežimą nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos,
   15. vidutinis mokėjimų vėlavimas negali būti ilgesnis kaip 14 dienų (patikrinimas, pagrįstas pokalbiu su vežėju),

   16. turi TransRisk įvertinimą bent kaip labai geras mokėtojas,

   17. nebuvo skolininkų sąrašuose per paskutinius metus,

   18. Prieš užsakydamas krovinį vežėjui, Naudotojas patikrina šį vežėją pagal šias sąlygas arba dalį jų (būtina patikrinti bent jau ⅓ šių kriterijų):

    1. dabartinio vežėjo duomenys,

    2. galiojanti vežėjo licenzija ir įmonės dokumentai,
    3. Civilinės atsakomybės draudimas su nurodyta draudimo suma ir su įmokos patvirtinimu. Civilinės atsakomybės draudimo išimčių ir sąlygų patikrinimas,
    4. ilgas veiklos stažas logistikos rinkoje;
    5. gera įmonės reputacija Trans.eu Platformoje,

    6. PVM mokėtojo kodo galiojimo patvirtinimas,

    7. transporto licencijos galiojimo patikrinimas VKTI bazėje,

    8. vežėjo vairuotojo kontakto arba prieigos prie telematikos suteikimas,

    9. deklaruojamas periodiškumas tikrinant transporto parką: transporto priemonės duomenys arba vežėjo transporto priemonių sąrašas, jų markės, patikrinti VKTI duomenų bazėje,

    10. nėra aiškiai neigiamų įmonės atsiliepimų internetinėse šaltiniuose, o taip pat ir Trans.eu Platformos forume,

  4. Naudotojas turi įrodyti, kad įmonės veiklos sritis yra būtent ekspedicija ir jis turi visus atitinkamus tai patvirtinančius dokumentus užsakymų bei sutarčių su klientais forma;

  5. Jeigu Naudotojas nebeatitiks kriterijų, nurodytų šių Taisyklių 6 dalies 3 pastraipos 1, 8, 14 ir 15 punktuose, Paslaugų teikėjas gali sustabdyti Sertifikato
   galiojimą ir suteikti Naudotojui 3 mėnesių laikotarpį, trūkstamiems kriterijams ištaisyti. Jeigu Naudotojas, pasibaigus 3 mėn. laikotarpiui, ir toliau nevykdo nustatytų kriterijų, Paslaugų teikėjas turi teisę panaikinti TCF Elite sertifikatą.
  6. Sprendimas dėl Naudotojo buvimo skolininkų sąraše kriterijaus įvykdymo (šių Taisyklių 6 dalies 17 punktas) bus priimtas įvertinus šiuos kriterijus:
   1. skolų skaičius, kurios buvo pateiktos į įsiskolinimų biržą per paskutines 365 dienas,
   2. paskelbtų skolų sumos per paskutines 365 dienas,

   3. skolos galiojimo dienų kiekis įsiskolinimų biržoje,

   4. galutinis skolos statusas.

  7. Audito vertinimui taip pat įtakos turės tokie veiksniai, kaip penkių Naudotojo nurodytų partnerių vežėjų ir (pasirinktinai) krovinių siuntėjų pokalbio metu surinktas Naudotojo įvertinimas. Naudotojas patvirtina, kad jo nurodyti partneriai sutinka, jog Paslaugų teikėjas su jais susisiektų ir iš jų gautų informaciją apie Naudotoją.

  8. Tuo atveju, jei Paslaugos gavėjas gavo neigiamus Audito rezultatus dėl neatitikimo Taisyklių 6 dalyje numatytoms sąlygoms bei reikalavimams, jis turi teisę, ištaisęs trūkumus, per tris mėnesius nuo Audito rezultatų gavimo datos vėl teikti paraišką dėl Sertifikato išdavimo. Pakartotinis kreipimasis dėl Sertifikato išdavimo nurodytu trijų mėnesių laikotarpiu yra nemokamas.

 7. Naudotojo ir (arba) Sertifikuoto naudotojo atsakomybė

  1. Naudotojas / Sertifikuotas naudotojas prisiima visą atsakomybę už sertifikavimo procese pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą, paskelbtą Trans.eu Platformoje. Pasikeitus pateiktiems duomenims jis privalo juos ištaisyti arba pateikti Paslaugų teikėjui naujus aktualius duomenis ne vėliau kaip per 7 dienas nuo informacijos apie pakeitimus gavimo.

  2. Naudotojas / Sertifikuotas naudotojas prisiima visą atsakomybę už sutarčių, priimtų užsakymų ir kitų sandorių nevykdymą ar netinkamą atlikimą per Trans.eu Platformą ir už jos ribų. Paslaugų teikėjas už Naudotojo netinkamai atliktą darbą atsakomybės neneša.

  3. Sertifikuotas naudotojas privalo visada laikytis TCF Elite sertifikato nustatytų Taisyklių ir prisiimti atsakomybę už neteisingą ir neteisėtą TCF Elite sertifikato ženklo naudojimą.

  4. Sertifikuotas naudotojas, norintis išsaugoti suteiktą TCF Elite sertifikatą, privalo:

   1. iš karto po gautos informacijos apie bet kokius pasikeitimus dėl įmonės duomenų, dokumentų, teisinio statuso ir kt. atnaujinti informaciją savo paskyroje Trans.eu Platformoje, taip pat apie pasikeitimus pranešti Paslaugų teikėjui.
   2. atitikti Taisyklėse nurodytų sertifikato išdavimo sąlygų bei reikalavimų. Nustačius neatitikimus TCF Elite sertifikatui keliamiems reikalavimams, Naudotojas / Sertifikuotas naudotojas šiuos neatitikimus privalo ištaisyti per 3 mėnesius, skaičiuojant nuo tokių neatitikimų paaiškėjimo dienos;
 8. Programos Naudotojo / Sertifikuoto naudotojo teisės

  1. Naudotojas, kuriam Sertifikavimo Komisija suteikė TCF Elite sertifikatą, gauna iš Paslaugų teikėjo dokumentą, kuris patvirtina TCF Elite sertifikato suteikimą, ir kad Naudotojui yra suteiktas Sertifikuoto naudotojo statusas Trans.eu Platformoje.
  2. Paslaugų teikėjas įgalioja Sertifikuotą naudotoją:

   1. naudotis gautomis internetinėmis reklaminėmis medžiagomis pagal jų paskirtį ir pagal Paslaugų teikėjo nustatytas Taisykles;

   2. skelbti informaciją apie suteiktą TCF Elite sertifikatą internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse, kurias naudoja Sertifikuotas naudotojas;
   3. pridėti prie Sertifikuoto naudotojo profilio Trans.eu Platformoje gautą dokumentą, patvirtinantį TCF Elite sertifikato suteikimą PDF formatu;

   4. naudotis TCF Elite sertifikatu verslo derybose su partneriais;

   5. naudoti TCF Elite sertifikatą reklaminėms reikmėms, įmonės reklamavimui bei verslo deryboms.
  3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę reikalauti pašalinti arba pakeisti minėtus Sertifikuoto naudotojo veiksmus, jeigu:
   1. paaiškėja, kad nesilaikoma TCF Elite sertifikato ženklo ir reklaminės medžiagos naudojimo taisyklių;
   2. Sertifikuoto naudotojo paskelbta informacija yra neteisinga arba pažeidžia Paslaugų teikėjo teises ar interesus.

 9. Atsakomybė

  1. Paslaugų teikėjas neatsako už sandorius, sudarytus su Naudotojais ar Sertifikuotais naudotojais.
  2. Sertifikuotas naudotojas neturi teisės leisti naudoti TCF Elite sertifikatą ar logotipą kitiems Naudotojams ar kitiems subjektams.
  3. Naudotojams jokia forma neleidžiama naudoti TCF Elite sertifikato Sertifikuotiems naudotojams suteikiamų teisių. Naudotojas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą dėl neteisėto TCF Elite sertifikato ar jo elementų, logotipo ir pan. naudojimo bei disponavimo.
  4. Paslaugų teikėjas neatsako už:
   1. Naudotojų, Sertifikuotų naudotojų ir trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, susijusius su Taisyklių pažeidimu;

   2. Sertifikuotų naudotojų mokumą ar nemokumą;

   3. Netinkamą TCF Elite sertifikato naudojimą;

   4. Trečiųjų asmenų reikalavimus ir nuostolius, susijusius su TCF Elite sertifikato naudojimu;

   5. TCF Elite sertifikato sustabdymą, atšaukimą ar atsisakymą jį suteikti dėl bet kokios priežasties;

   6. programos ar įrangos gedimus Trans.eu Platformoje, atsiradusius Sertifikuotam naudotojui naudojant TCF Elite sertifikatą;

   7. nenurodomą ar nurodomą pasenusią informaciją apie TCF Elite sertifikatus, suteiktus, atšauktus ar sustabdytus Trans.eu Platformoje ar kitose sistemose, kuriose Sertifikuotas naudotojas naudoja TCF Elite sertifikato logotipą;

   8. TCF Elite sertifikato ar bet kurio jo elemento – logotipo – autorinių teisių pažeidimus, kuriuos padarė Sertifikuotas Naudotojas arba kiti subjektai, kuriems jis suteikė arba galėjo pateikti TCF Elite sertifikato ženklą ar logotipą;

   9. Naudotojų / Sertifikuotų Naudotojų negautą naudą, susijusią su suteiktu, atšauktu, ar sustabdytu TCF Elite Sertifikatu arba atsisakymu jį suteikti.

 10. TCF Elite sertifikato galiojimo sustabdymas arba panaikinimas

  1. Paslaugų teikėjas, siekdamas išlaikyti TCF Elite sertifikato lygį, turi teisę bet kuriuo metu:

   1. pakartotinai patikrinti Sertifikuotą naudotoją;

   2. prašyti pateikti papildomus dokumentus, informaciją ir duomenis, būtinus patikrinti Taisyklėse nustatytas TCF Elite sertifikato laikymosi sąlygas ir kriterijų vykdymą;
   3. atlikti Naudotojo/Sertifikuoto Naudotojo Auditą jo veiklos vietoje.

  2. Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai sustabdyti TCF Elite sertifikato naudojimą, jei Sertifikuotas naudotojas:
   1. Nebeatitinka bet kurio iš Taisyklių 6 dalyje nustatytų TCF Elite sertifikato išdavimo sąlygų bei kriterijų ir (arba) pažeidžia Taisyklių 6 punkte nustatytus įsipareigojimus;

   2. pažeidžia šias Taisykles ir/ar Trans.eu platformos taisykles, pateiktas adresu http://www.trans.eu/lt/regulations,
   3. sustabdo veiklos vykdymą transporto, krovinių ekspedijavimo ar logistikos sektoriuose.

  3. Jeigu yra požymių, kad Sertifikuotas Naudotojas neatitinka Taisyklėse nustatytų TCF Elite sertifikato išdavimo sąlygų ar kitų Taisyklėse numatytų reikalavimų, Paslaugų teikėjas gali apie tai informuoti Sertifikuotą naudotoją ir nustatyti terminą, ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai, šiems neatitikimams pašalinti. Ši taisyklė netaikoma šių Taisyklių 6 dalies 3 pastraipos 1, 8, 14, 15 punktų atvejais, kuomet TCF Elite sertifikatas atšaukiamas nedelsiant. Jei po nustatyto papildomo termino Sertifikuotas naudotojas vis tiek neatitinka kriterijų, reikalingų TCF Elite sertifikatui gauti ir naudoti, Paslaugų teikėjas panaikina TCF Elite sertifikatą. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas pareikalauja, kad Sertifikuotas naudotojas nutrauktų TCF Elite sertifikato naudojimą, taip pat jį pašalina iš Trans.eu Platformos profilio ir kitų sistemų, į kurias Sertifikuotas naudotojas įtraukė bet kokius TCF Elite sertifikato elementus arba jo logotipą. Nuo to momento, kai Naudotojui pranešama apie Paslaugų teikėjo sprendimą atšaukti TCF Elite sertifikatą, jis netenka visų TCF Elite sertifikato Sertifikuotam naudotojui suteikiamų teisių, nurodytų šių Taisyklių 8 dalyje.
   Paslaugų teikėjas turi teisę panaikinti TCF Elite sertifikatą, jei Sertifikuotas Naudotojas:

   1. Nebeatitinka bet kurio iš Taisyklių 6 dalyje nustatytų TCF Elite sertifikato išdavimo sąlygų bei kriterijų ir per nustatytą terminą (žr. 10 dalies 3 paragrafą ) trūkumų nepašalina;

   2. pažeidžia Trans.eu Platformos taisykles, esančias svetainėje http://www.trans.eu/lt/regulations;
   3. jam inicijuojamas bankroto bylos iškėlimas teisme;

   4. pagal Trans.eu Platformos taisykles praranda Naudotojo statusą Trans.eu Platformoje;

   5. pažeidžia šių Taisyklių 6 dalyje nustatytus įsipareigojimus.

  4. Taisyklių 10 dalies 4 pastraipoje nurodytais atvejais bus panaikintas TCF Elite žymuo, kuris yra įtrauktas į Sertifikuoto Naudotojo profilį Trans.eu Platformoje.

  5. Naudotojas, praradęs TCF Elite sertifikatą, gali pateikti naują paraišką TCF Elite sertifikatui gauti.

 11. Asmens duomenys ir konfidencialumas

  1. Paslaugų teikėjas yra asmens duomenų valdytojas. Duomenys renkami ir tvarkomi, kad būtų įgyvendinta Programa ir kad Naudotojai, potencialūs naudotojai ir Sertifikuoti naudotojai galėtų susisiekti su Paslaugų teikėju ir atlikti sertifikavimo procesą.

  2. Duomenys pateikiami savanoriškai, o visos Taisyklės yra išdėstytos privatumo politikoje, kurias galima rasti adresu https://www.trans.eu/en/privacy-policy/. Naudotojas / Sertifikuotas Naudotojas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti juos arba kreiptis dėl jų pašalinimo.
 12. Autorių teisės ir prekių ženklai

  1. Visi prekių ženklai, susiję su TCF Elite sertifikatu, jo grafika, dokumentais, TCF Elite sertifikato logotipu arba jo elementais, yra saugomi bei priklauso Paslaugų teikėjui ir/arba susijusioms Trans.eu Group SA (anksčiau – Logintrans Sp.z. o.o.) grupės įmonėms.

  2. Naudotojų / Sertifikuotų naudotojų naudojimas prekių ženklų nereiškia, kad šie prekių ženklai nėra saugomi. Visos teisės naudotis TCF Elite sertifikato ženklu, įskaitant teisę naudoti, kopijuoti ir apdoroti prekės ženklą, priklauso išimtinai Paslaugų teikėjui ir/arba susijusioms Trans.eu Group SA (anksčiau – Logintrans Sp.z. o.o.) grupės įmonėms.

  3. Autorių teisės į TCF Elite sertifikatą priklauso tik autoriui – Paslaugos teikėjui ir/ar su juo susijusioms Trans.eu Group SA grupės įmonėms. TCF Elite sertifikato logotipo, grafinių detalių, dokumentų atkūrimas ar naudojimas bet kokiu būdu be rašytinio Paslaugos teikėjo sutikimo draudžiamas.
  4. Paslaugų teikėjas leidžia Naudotojui / Sertifikuotam Naudotojui naudoti grafiką, dokumentus, TCF Elite sertifikato logotipą arba atskirus jo elementus tik šiose Taisyklėse nurodytu būdu.

 13. Baigiamosios nuostatos

  1. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.tcfelite.eu.
  2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus interneto svetainėje www.tcfelite.eu.
  3. Paraiškos TCF Elite sertifikatui gauti pateikimas ar TCF Elite sertifikato naudojimas prilyginamas sutikimui su šiomis Taisyklėmis, taip pat sutikimui, kad Paslaugos teikėjas ar su juo susiję asmenys naudotų Dalyvio duomenis marketingo tikslais reklaminėse kompanijose, susijusiose su TCF Elite sertifikatu.