Regulamin

REGULAMIN TRANS.EU CERTIFIED FORWARDER  ELITE

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako “Regulamin”) określa zasady wnioskowania, oceny i weryfikacji Uczestnika, przyznawania, zawieszania oraz cofania Certyfikatu TCF Elite w Programie.

 2. Jeżeli niniejszy Regulamin odnosi się lub odsyła wprost do Regulaminu Platformy Trans.eu, należy stosować postanowienia Regulaminu Platformy Trans.eu.

 3. W przypadku, gdy istnieje jakakolwiek wątpliwość interpretacyjna związana ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, w pierwszej kolejności należy posługiwać się definicjami i postanowieniami Regulaminu, a następnie definicjami i postanowieniami Regulaminu Platformy Trans.eu. Jeżeli definicje pisane wielką literą nie posiadają wyjaśnienia w Regulaminie, należy je interpretować zgodnie z aktualnymi definicjami i postanowieniami Regulaminu Platformy Trans.eu.

2. Definicje

 1. Program – program określający warunki procesu certyfikacji polegający na przechodzeniu procedury audytu, wnioskowaniu o przyznanie Certyfikatu Trans.eu Certified Forwarder Elite, weryfikacji Użytkowników, przyznawania, zawieszania i cofania odznaczeń, w którym uczestniczą Użytkownicy Platformy Trans.eu, Organizator i jego przedstawiciele, współpracownicy oraz Partnerzy.
 2. Organizator Programu – TransAuditors.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000550268.
 3. Audyt – wszelkie czynności składające się na ocenę wszystkich dostępnych dla Organizatora i przekazanych przez Użytkownika danych i informacji niezbędnych do weryfikacji wniosku Uczestnika i wydania decyzji certyfikacyjnej.
 4. Audytor TCF Elite – przedstawiciel spółki Organizatora lub osoba współpracująca z Organizatorem, który sprawuje nadzór nad poprawnym przeprowadzeniem Audytu certyfikacyjnego na wniosek Uczestnika.
 5. Komisja Certyfikacyjna – oznacza organ składający się z co najmniej jednego przedstawiciela spółki Organizatora lub osoby współpracującej z Organizatorem, który jest powołany w celu podejmowania decyzji dotyczących przyznawania, zawieszania oraz odbierania Certyfikatów TCF Elite na podstawie wyników Audytu oraz opinii Audytora TCF Elite. Komisja powoływana jest przez Organizatora zgodnie z reprezentacją, a termin obrad, liczbę członków i zakres działania komisji określa Organizator według zasad przyjętych u Organizatora.
 6. Certyfikat TCF Elite – oznacza dokument potwierdzający certyfikację, opatrzony unikalnym numerem odpowiadający numerowi TransID, który decyzją Komisji Certyfikacyjnej został nadany Użytkownikowi Platformy Trans.eu.
 7. Certyfikowany Uczestnik – należy przez to rozumieć Użytkownika Platformy Trans.eu, któremu został nadany Certyfikat TCF Elite.
 8. Partner – podmiot z branży TSL, którego ocena Użytkowników w Programie certyfikacji dodatkowo potwierdza wysoką jakość usług świadczonych przez Użytkowników na Platformie Trans.eu.
 9. Inne dokumenty Użytkownika – specjalistyczne zezwolenia oraz certyfikaty.
 10. Platforma Trans.eu – internetowy serwis informacyjno-usługowy, którego właścicielem i administratorem jest Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 PLN, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, dostępny za pośrednictwem Komunikatora biznesowego oraz w wersji Webowej i mobilnej.
 11. System ocen i komentarzy – oznacza System ocen i komentarzy zdefiniowany w Załaczniku 6 do Regulaminu Świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu, zamieszczonym pod adresem internetowym: http://www.trans.eu/pl/zalacznik-6-do-regulaminu-pakiet-bezpieczna-firma.
 12. Regulamin Platformy Trans.eu – oznacza Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu dostępny pod adresem http://www.trans.eu/regulamin.
 13. Audited Insurance – oznacza wysokiej jakości polisę spełniającą standard wyznaczony przez Transbrokers.
 14. TransRisk – Indeks TransRisk to element usługi „Bezpieczeństwa transakcji” świadczonej w ramach Platformy Trans.eu, będący współczynnikiem wyliczanym indywidualnie dla każdego Użytkownika, pozwalający na weryfikację danego Użytkownika pod kątem jego wiarygodności finansowej.
 15. Giełda Wierzytelności – internetowa platforma służąca do publikowania ogłoszeń sprzedaży Wierzytelności, znajdująca się pod adresem: https://pl.transinkasso.eu/. Regulamin Giełdy wierzytelności stanowi Dział IV Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Windykacyjnych i dostępny jest pod adresem https://pl.transinkasso.eu/.
 16. Bazy Informacji Gospodarczej – instytucje gromadzące dane o nierzetelnych dłużnikach lub inne dane gospodarcze. Przykładami takich instytucji są: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KITD) i inne podobne wiarygodnie przedstawiające dane o różnych podmiotach gospodarczych.
 17. Materiały promocyjne online – wysyłka zawierająca dokument w formacie PDF potwierdzający nadanie certyfikatu TCF Elite, logotypy certyfikatu, bannery na stronę oraz wszelkie inne materiały  promujące Certyfikat TCF Elite i Certyfikowanego Uczestnika do wykorzystania online.
 18. Materiały promocyjne – przesyłka zawierająca gadżety i akcesoria promujące Certyfikat TCF Elite i Certyfikowanego Uczestnika.
 19. Użytkownik – oznacza Użytkownika zdefiniowanego i spełniającego warunki określone w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu zamieszczonym pod adresem internetowym: http://www.trans.eu/pl/regulamin.
 20. Uczestnik – oznacza Użytkownika Platformy Trans.eu, którego wniosek o przyznanie Certyfikatu TCF Elite jest w trakcie weryfikacji.

3. Informacje o programie certfikacji i promocji firm certyfikowanych TRANS.EU CERTIFIED  FORWARDER ELITE

 1. Certyfikat Trans.eu Certified Forwarder Elite jest Certyfikatem przyznawanym Uczestnikom w celu wyróżnienia i promowania uczciwych i rzetelnych Użytkowników działających w branży transportowej, w szczególności realizujących usługi spedycyjne, a więc pośrednictwo przy sprzedaży ładunku wraz z organizacją procesu transportowego.
 2. Certyfikat TCF Elite świadczy o dbałości o najwyższą jakość usług spedycyjnych i zmniejszeniu ryzyka transakcji oferowanych i realizowanych przez Certyfikowanych Użytkowników za pośrednictwem Platformy Trans.eu. Informacja o Certyfikowanych Uczestnikach dla potwierdzenia ich szczególnych kompetencji jest publikowana za pośrednictwem Platformy Trans.eu oraz rozpowszechniana w inny sposób określony w Regulaminie.
 3. Przyznanie Certyfikatu TCF Elite Uczestnikowi Programu wiąże się z korzyściami, które każdorazowo określa Organizator i które mogą polegać na: przyznawaniu benefitów związanych z korzystaniem z Platformy Trans.eu, lub innych korzyściach według uznania Organizatora.
 4. Użytkownik przystępując do Programu akceptuje niniejszy Regulamin wraz z dokumentami powiązanymi, takimi jak Regulamin Platformy Trans.eu.
 5. Certyfikowany Uczestnik, któremu został przyznany Certyfikat TCF Elite, wyraża zgodę na publikację informacji o przyznaniu, zawieszeniu i cofnięciu Certyfikatu TCF Elite na stronach internetowych Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans sp. z o.o.) oraz stronach internetowych spółek powiązanych, w szczególności zaś na stronach Organizatora https://www.tcfelite.eu.

4. Procedura przyznawania Certyfikatu TCF Elite

 1. Użytkownik ubiegający się o nadanie Certyfikatu TCF Elite musi spełnić wszystkie kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Certyfikat TCF Elite przyznawany jest na wniosek Użytkownika, składany w sposób określony w ustępie poniżej.
 3. Wniosek o przeprowadzenie audytu powinien zostać uzupełniony o następujące dane Użytkownika:
 1. nazwa firmy
 2. adres e-mail;
 3. nr telefonu
 1. Odmowa przyznania, cofnięcie, zawieszenie Certyfikatu TCF Elite następuje w drodze jednostronnej decyzji Organizatora, jednakże ta decyzja powinna być uzasadniona.
 2. Zawieszenie lub cofnięcie Certyfikatu TCF Elite może nastąpić w wyniku zaprzestania prowadzenia Programu przez Organizatora po uprzednim poinformowaniu Uczestnika lub Certyfikowanego Uczestnika.
 3. Certyfikat TCF Elite wydawany jest w formie dokumentu przesłanego na adres Certyfikowanego Uczestnika oraz statusu wyświetlanego na Platformie Trans.eu. Dokument potwierdzający przyznanie Certyfikatu TCF Elite wysyłany jest w formacie PDF drogą elektroniczną i/lub w formie certyfikatu ze znakiem holograficznym na adres korespondencyjny Certyfikowanego Uczestnika.
 4. Certyfikat TCF Elite wydawany jest na okres 365 dni począwszy od daty przyznania Certyfikatu TCF Elite. Po upływie tego czasu, w celu utrzymania Certyfikatu TCF Elite, Certyfikowany Uczestnik jest zobowiązany do ponownego dokonania Audytu. Niepoddanie się Audytowi po upływie terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacji z Certyfikatu TCF Elite.
 5. W przypadku utraty Certyfikatu TCF Elite przez Certyfikowanego Uczestnika, Certyfikowany Uczestnik nie otrzymuje zwrotu kosztów  
 6. W przypadku zawieszenia lub cofnięcia Certyfikatu TCF Elite przez Organizatora bez uzasadnionej przyczyny Uczestnik lub Certyfikowany Uczestnik może złożyć reklamację, chyba, że zaistnieją okoliczności, o których mowa w pkt 4.4.
 7. Zgłoszenie Użytkownika do Programu następuje poprzez zalogowanie się na stronie https://www.tcfelite.eu.
 8. Certyfikat TCF Elite przyznawany jest Uczestnikom, których wiarygodność, rzetelność oraz wysoki poziom świadczonych usług jest weryfikowany m.in.:
 1. poziomem uzupełnienia przez Uczestnika/Certyfikowanego Uczestnika konta zarejestrowanego na Platformie Trans.eu o treści takie, jak:
 1. aktualne dane teleadresowe (w szczególności numery NIP i/lub KRS),
 2. aktualne dokumenty (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
 3. aktywnością działalności liczoną liczbą:
  1. realizowanych transakcji określonych w czasie,
  2. wystawianych ofert,
  3. pozytywnych opinii wystawionych przez kontrahentów Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika zamieszczanych w Systemie ocen i komentarzy Platformy Trans.eu,
 1. wiarygodnością popartą:
 1. stażem działalności i doświadczeniem na rynku TSL,
 2. nienaganną reputacją wynikającą w szczególności z rekomendacji wieloletnich i zaufanych Użytkowników Platformy Trans.eu.
 1. Szczegółowe warunki i kryteria przyznawania Certyfikatu TCF Elite określone są w paragrafie 6. Warunki przyznawania Certyfikatu TCF Elite.

5. Audyt

 1. Weryfikację Uczestnika przeprowadza Organizator w drodze audytu wszelkich wymaganych kompetencji Uczestnika biorącego udział w Programie.
 2. Do końca 2018 r. pierwszy Audyt jest nieodpłatny,a cena każdego kolejnego jest ustalane indywidualnie. Od 01.01.2019 r. Audyty będą odpłatne zgodnie z cennikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz do indywidualnego jej ustalenia w porozumieniu z Uczestnikiem. Cennik opłat za Audyt publikowany jest na stronie internetowej https://www.tcfelite.eu.
 3. Audytor weryfikuje dane przekazane przez Uczestnika.
 4. Audytor weryfikuje dane gromadzone w bazach informacji gospodarczej oraz pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł informacji.
 5. Według uznania Audytora dokonywana jest weryfikacja Giełdy Wierzytelności oraz innych zewnętrznych rejestrów mogących zawierać informacje o niekorzystnej sytuacji finansowej Uczestnika.
 6. Według uznania Audytora dokonywana jest weryfikacja danych dotyczących Uczestnika, uzyskanych od Partnerów Programu.
 7. Jako zakończenie Audytu, Uczestnik otrzyma końcowy raport wraz z rekomendacjami.
 8. Organizator ma prawo przyznania Certyfikatu TCF Elite Użytkownikom, którzy nie wystąpili z wnioskiem, lecz spełniają warunki  wymagane w Punkcie 6. Regulaminu.
 9. Organizator może odmówić przyznania Certyfikatu TCE Elite Uczestnikowi w sytuacji, w której nie spełni on wszystkich wskazanych w Punkcie 6. Regulaminu warunków.
 10. Bez względu na spełnienie warunków określonych w Regulaminie, Organizator może odmówić przyznania Certyfikatu TCF Elite jeżeli zaistnieją uzasadnione podejrzenia co do prawdziwości i aktualności danych i informacji o Uczestniku lub Certyfikowanym Uczestniku, jego wypłacalności lub legalności działań podejmowanych przez Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika, a także w sytuacji takich działań, lub podejrzenia takich działań Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika, które skutkują lub mogą skutkować powstaniem szkody u Organizatora, w szczególności szkody dotyczącej marki Trans.eu Certified Forwarder lub Platformy Trans.eu.
 11. Na każdym etapie procesu weryfikacji Organizator może żądać od Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji w celu podtrzymania lub odnowienia Certyfikatu TCF Elite Uczestnikowi / Certyfikowanemu Uczestnikowi.
 12. Organizator przyznaje Certyfikat TCF Elite po przeprowadzeniu Audytu i spełnieniu przez Uczestnika szczegółowych kryteriów w procesie certyfikacji.
 13. Organizator oświadcza, że Certyfikowany Uczestnik spełnia wymogi określone w niniejszym Regulaminie na dzień przyznania Certyfikatu TCF Elite.

6. Warunki przyznawania Certyfikatu TCF Elite

 1. W trakcie Audytu sprawdzane są szczegółowe kryteria jakościowe.
 2. Lista kryteriów certyfikacyjnych znajdująca się w niniejszym Regulaminie oraz obszary weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości i publikowane na stronie internetowej pod adresem https://………………………………….
 3. Uczestnik spełnia wymogi w szczególności jeśli:

 • posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • w PKD prowadzonej działalności gospodarczej posiada kod:  52.29.C,

 

  1. uzupełnił profil w Platformie Trans.eu o numery: NIP/KRS,
  2. posiada minimum dwuletni staż na rynku z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,
  3. posiada minimum roczny staż na rynku (dotyczy Uczestnika, którego działalność uległa przekształceniu, co zostanie przez niego odpowiednio wykazane),
  4. zatrudnia minimum pięciu spedytorów lub posiada minimum 10 milionów złotych przychodów rocznych,
  5. posiada minimum pięciu stałych zleceniodawców (według deklaracji),
  6. prowadzi co najmniej 40 ciężarówek klientów,

 • posiada ważne i opłacone ubezpieczenie OC Spedytora,

 

  1. posiada rozszerzenie ubezpieczenia na przewoźnika umownego lub posiada OC Przewoźnika, chyba że Uczestnik dowiedzie, że nie jest to u nich zasadne,
  2. w zawieranych zleceniach transportowych umieszcza informację o dopuszczalności cesji wierzytelności lub dopuszcza cesję wierzytelności na rzecz spółek z Grupy Trans.eu,
  3. posiada minimum 30 ocen Uczestnika na Platformie Trans.eu z okresu 365 dni poprzedzających zgłoszenie wniosku o uzyskanie Certyfikatu TCF Elite,
  4. posiada co najmniej 95% pozytywnych ocen płatnika na Platformie Trans.eu,
  5. posiada co najmniej. 90% pozytywnych ocen przewoźnika (w przypadku, gdy takie posiada),
  6. ustala terminy płatności za usługi przewoźników na nie więcej niż 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
  7. średnie opóźnienie w płatnościach nie może wynosić więcej niż 14 dni (weryfikacja na podstawie wywiadu z przewoźnikiem),
  8. posiada ocenę w TransRisk minimum jako bardzo dobry płatnik,

 • brak znaczących publikacji na Giełdzie Wierzytelności  w ostatnim roku,

 

 1. Uczestnik przed zleceniem ładunku przewoźnikowi, weryfikuje tego przewoźnika według poniższych kryteriów lub ich części z nich (obowiązek weryfikowania min. ⅓ z poniższych kryteriów):
  1. aktualne dane firmowe przewoźnika,
 1. aktualna licencja transportowa i dokumenty firmowe,
 2. obowiązujące OC Przewoźnika (aktualna suma gwarancyjna) i potwierdzenie zapłaty za ratę/całość, weryfikacja zakresu OC Przewoźnika (klauzule i wyłączenia),
 3. potwierdzony staż firmy w branży TSL oraz na Platformie Trans.eu,
 4. pozytywna weryfikacja dobrej reputacji firmy na Platformie Trans.eu,
 5. potwierdzenie aktywności numeru VAT,
 6. sprawdzenie ważności licencji transportowej / Bazy KREPTD,
 7. wskazanie kontaktu do kierowcy lub posiadanie telematyki,
 8. deklaratoryjna cykliczność weryfikacji poprzez sprawdzenie floty: dane pojazdów lub lista i marki pojazdów przewoźnika, weryfikowane z bazą KREPTD,
  1. brak jednoznacznie negatywnych ocen Uczestnika w Internecie, zwłaszcza na forum Platformy Trans.eu,

 • Uczestnik udowodni, że profil jego działalności to spedycja, na co posiada stosowną dokumentację oraz potwierdzenie w postaci zawieranych umów ze zleceniodawcami.  

 

 1. W sytuacji gdy Uczestnik przestanie spełniać kryterium o którym mowa w ust. 3 pkt 17 i 18 powyżej, Organizator wyznaczy Uczestnikowi 3-miesięczny okres naprawczy. W przypadku dalszego niewypełniania kryterium, Organizator cofnie Certyfikat TCF Elite.
 2. Pozytywna decyzja w przedmiocie spełnienia kryterium określonego w ust. 3 pkt 18 zostanie podjęta na podstawie następujących zmiennych:
 1. liczba zweryfikowanych zgłoszeń na Giełdę Wierzytelności w ostatnich 365 dniach,
 2. sumy publikowanych długów w ostatnich 365 dniach,
 3. liczby dni życia długu na Giełdzie Wierzytelności,
 4. końcowego statusu długu.
 1. Na decyzję audytową będą wpływały również takie czynniki jak ocena firmy Uczestnika przez wskazanych przez nią pięciu przewoźników i (opcjonalnie) załadowców, zebrana podczas przeprowadzonego wywiadu. Wskazanie przez Uczestnika przewoźników i/lub załadowców jest równoznaczne z pobraniem przez Uczestnika od tych podmiotów zgody na udostępnienie danych Organizatorowi oraz pobranie zgody na kontakt ze strony Organizatora.

7. Obowiązki Uczestnika i/lub Certyfikowanego Uczestnika Programu

 1. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu ani nie ma podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 2. Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych przekazanych w procesie certyfikacji oraz publikowanych na Platformie Trans.eu. W przypadku zmiany jest zobowiązany do sprostowania i podania danych aktualnych do wiadomości Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zmianach.
 3. Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, przyjętych zleceń i innych transakcji za pośrednictwem Platformy Trans.eu i poza nią i jednocześnie zwalnia Organizatora od ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 4. Certyfikowany Uczestnik jest zobowiązany w każdym czasie do przestrzegania prawa ochronnego do znaku Certyfikatu TCF Elite i ponosi odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego, niezgodnego z Regulaminem oraz niezgodnego z prawem wykorzystania znaku Certyfikatu TCF Elite.
 5. Certyfikowany Uczestnik dla zachowania przyznanego Certyfikatu TCF Elite jest zobowiązany do:
 1. aktualizacji profilu na Platformie Trans.eu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jakichkolwiek zmianach, w tym zmianach informacji, danych, dokumentów, stanu prawnego, etc.,
 2. spełniania warunków przyznania certyfikatu określonych w punktach 6.2 oraz 6.3 niniejszego Regulaminu, a w razie braku spełnienia powyższych warunków do naprawy tego stanu w przeciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności.

8. Uprawnienia Uczestnika i/lub Certyfikowanego Uczestnika Programu

 1. Uczestnik, któremu decyzją Komisji Certyfikacyjnej przyznano Certyfikat TCF Elite, otrzymuje od Organizatora dokument potwierdzający przyznanie Certyfikatu TCF Elite oraz zostaje mu nadany status Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Trans.eu.
 2. Organizator uprawnia Certyfikowanego Uczestnika do:
 1. wykorzystywania otrzymanych Materiałów Promocyjnych Online oraz Materiałów Promocyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami określonymi przez Organizatora,
 2. zamieszczania informacji o posiadanym Certyfikacie TCF Elite na stronie internetowej oraz za pośrednictwem innych środków przekazu, stosowanych przez Certyfikowanego Uczestnika,
 3. dodania do profilu Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Trans.eu otrzymanego dokumentu potwierdzającego przyznanie Certyfikatu TCF Elite w formacie PDF,
 4. powoływania się na Certyfikat TCF Elite podczas negocjacji z partnerami handlowymi,
 5. wykorzystywania nadanego Certyfikatu TCF Elite do celów marketingowych, promocji swojego przedsiębiorstwa, prowadzenia negocjacji biznesowych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia lub zmiany powyższych działań Certyfikowanego Uczestnika, jeżeli:
 1. stwierdzi niezgodność z przyjętymi zasadami wykorzystywania stosowanego znaku Certyfikatu TCF Elite, Materiałów Promocyjnych i Materiałów Promocyjnych Online,
 2. treść zamieszczanych przez Certyfikowanego Uczestnika jest niezgodna z prawdą lub narusza dobra osobiste Organizatora.
 1. Certyfikowany Uczestnik jest uprawniony do posługiwania się logotypem i numerem (będącym jednocześnie numerem TransId Użytkownika) Certyfikatu TCF Elite w ramach wykonywania bieżącej działalności transportowej w okresie 365 dni od przyznania Certyfikatu TCF Elite. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia Certyfikatu TCF Elite lub w przypadku zakończenia działalności przez Certyfikowanego Uczestnika traci on prawo do posługiwania się logotypem i numerem Certyfikatu TCF Elite.

9. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane z Uczestnikami lub Certyfikowanymi Uczestnikami.
 2. Certyfikowany Uczestnik nie ma prawa w jakiejkolwiek formie użyczać Certyfikatu TCF Elite ani logotypu innym Użytkownikom i pozostałym podmiotom.
 3. Uczestnikom nie wolno w żadnej formie korzystać z Certyfikatu TCF Elite ani uprawnień, które w ramach Certyfikacji TCF Elite otrzymują Certyfikowani Uczestnicy. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieuprawnionym korzystaniem i/lub rozporządzaniem Certyfikatem TCF Elite lub jego elementami, logotypem, etc.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjętych do realizacji zleceń lub zawartych umów w związku z posługiwaniem się Certyfikatem TCF Elite,
 2. działania lub zaniechania Użytkowników, Uczestników lub Certyfikowanych Uczestników oraz osób trzecich w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu,
 3. wypłacalność lub brak wypłacalności Certyfikowanych Uczestników,
 4. nienależyte posługiwanie się Certyfikatem TCF Elite,
 5. roszczenia osób trzecich i szkody wyrządzone w związku z posługiwaniem się Certyfikatem TCF Elite,
 6. zawieszenie, cofnięcie lub odmowę przyznania Certyfikatu TCF Elite z jakiejkolwiek przyczyny,
 7. awarie oprogramowania Platformy Trans.eu, z którego korzysta Certyfikowany Uczestnik w związku z przyznanym Certyfikatem TCF Elite,
 8. brak wyświetlania lub wyświetlanie nieaktualnych informacji o przyznanych, cofniętych lub zawieszonych Certyfikatach TCF Elite na Platformie Trans.eu lub innych systemach, do których Certyfikowany Uczestnik wprowadzi logotyp Certyfikatu TCF Elite,
 9. naruszenie praw autorskich do znaku Certyfikatu TCF Elite lub jakiegokolwiek jego elementu – logotypu przez Certyfikowanego Uczestnika lub inne podmioty, którym udostępnił lub mógł udostępnić znak lub logotyp Certyfikatu TCF Elite,
 10. w zakresie utraconych korzyści Uczestników / Certyfikowanych Uczestników w związku z przyznanym, cofniętym, zawieszonym Certyfikatem TCF Elite lub odmową jego przyznania.

10.  Zawieszenie lub cofnięcie Certyfikatu TCF Elite

 1. Organizator w trosce o zachowanie rangi Certyfikatu TCF Elite ma prawo w każdym czasie do:
 1. ponownej weryfikacji Certyfikowanego Uczestnika,
 2. żądania przekazania dodatkowych dokumentów, informacji i danych koniecznych do potwierdzenia spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie dla posiadania Certyfikatu TCF Elite.
 1. Audytu sprawdzającego odbywającego się w miejscu prowadzenia przez Uczestnika/Certyfikowanego Uczestnika działalności.
 2. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Certyfikatu TCF Elite w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
 1. przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określone w pkt 6.3 Regulaminu i/lub naruszy obowiązki określone w pkt 6 Regulaminu,
 2. dokona naruszenia Regulaminu i/lub Regulaminu Platformy Trans.eu dostępnego na stronie http://www.trans.eu/pl/regulamin,
 3. zawiesi wykonywanie działalności określonych dla branży TSL.
 1. Jeżeli zaistnieją przesłanki niespełnienia jakiegokolwiek kryterium, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Organizator poinformuje Certyfikowanego Uczestnika o tych okolicznościach i wezwie go do naprawienia tego stanu we wskazanym przez Organizatora terminie naprawczym nie dłuższym niż 3 miesiące, z wyjątkiem kryteriów opisanych w pkt.  6 ust. 3 ppkt. 1, 2, 9, 18, 21 gdy utrata Certyfikatu TCF Elit następuje natychmiastowo. Jeśli po upływie tego terminu Certyfikowany Uczestnik nadal nie spełnia kryteriów niezbędnych do posiadania i posługiwania się Certyfikatem TCF Elite, Organizator cofnie nadany Certyfikat TCF Elite. W takim przypadku Organizator wezwie do zaprzestania posługiwania się Certyfikatem TCF Elite oraz usunięcia informacji o Certyfikacie z profilu na Platformie Trans.eu oraz innych systemów, do których Użytkownik wprowadził jakiekolwiek elementy Certyfikatu TCF Elite lub jego logotypu. Od momentu poinformowania Użytkownika o decyzji Organizatora o cofnięciu Certyfikatu TCF Elite traci on uprawnienia, o których mowa w pkt 8 Regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do cofnięcia Certyfikatu TCF Elite w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
 1. przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określonych w pkt 6.3 niniejszego Regulaminu i nie zmieni tego stanu w wyznaczonym terminie zgodnie z pkt. 10.3 powyżej,
 2. dokona naruszenia Regulaminu Platformy Trans.eu dostępnego na stronie internetowej http://www.trans.eu/pl/regulamin,
 3. zgłosi lub zostanie przeciwko niemu zgłoszony wniosek o upadłość,
 4. straci status autoryzowanego Użytkownika Platformy Trans.eu zgodnie z Regulaminem Platformy Trans.eu,
 5. naruszy obowiązki określone w pkt. 6 Regulaminu.
 1. W przypadkach, o których mowa w pkt 10.4 Regulaminu, oznaczenie TCF Elite zamieszczone w profilu Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Trans.eu zostanie usunięte.
 2. Użytkownik, który utraci Certyfikat TCF Elite, może złożyć ponowny wniosek o nadanie Certyfikatu TCF Elite.

11. Dane osobowe lub poufność

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych. Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji Programu oraz w celu umożliwienia Użytkownikom, potencjalnym Uczestnikom oraz Certyfikowanym Uczestnikom skontaktowania się z Organizatorem oraz przeprowadzenia procesu certyfikacji.
 2. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej http://trans28000.eu/polityka-prywatnosci. Użytkownikowi / Uczestnikowi / Certyfikowanemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

12. Prawa autorskie i znaki towarowe

 1. Wszelkie znaki towarowe związane z Certyfikatem TCF Elite, grafiki, dokumenty, logotyp Certyfikatu TCF Elite lub jego elementy podlegają bez ograniczeń obowiązującej ochronie prawnej na mocy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz 83 z późn. zm.) oraz stanowią własność Organizatora lub odpowiednich podmiotów Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans Sp. z o.o.).
 2. Korzystanie przez Użytkowników / Uczestników / Certyfikowanych Uczestników ze znaku towarowego nie oznacza, że nie podlega on ochronie prawnej Organizatora lub podmiotów trzecich. Wszelkie prawa do wykorzystania znaku Certyfikatu TCF Elite, w tym prawa do wykorzystywania, kopiowania i przetwarzania, należą wyłącznie do Organizatora i/lub innych podmiotów Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans Sp. z o.o.), z zastrzeżeniem odpowiednich punktów Regulaminu.
 3. Prawo autorskie do opublikowanych utworów stworzonych samodzielnie przez Organizatora przysługuje wyłącznie autorowi. Powielanie bądź wykorzystywanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu TCF Elite lub jego elementów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez jednoznacznej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie.
  Organizator zezwala Użytkownikowi / Uczestnikowi / Certyfikowanemu Uczestnikowi na wykorzystanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu TCF Elite lub jego elementów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie www.tcfelite.eu.
 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmian na stronie www.tcfelite.eu.
 3. Złożenie wniosku o przyznanie Certyfikatu TCF Elite lub przyjęcie nadanego Certyfikatu TCF Elite jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku i logotypu Uczestnika w akcjach promocyjnych związanych z Certyfikatem TCF Elite, prowadzonych przez Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans Sp. z o.o.) i spółki powiązane.